Информация за потребителите

*физическо лице, което сключва правна сделка с търговец, която не е пряко свързана с неговата търговска или професионална дейност

ПРОДАЖНИК

MARCIN ANDRZEJ USZAK, предприемач, извършващ стопанска дейност под името MARCIN USZAK, вписан в Централния регистър за стопанска дейност и информация, поддържан от министъра на икономиката, NIP PL5992781700 , REGON № 080064236, ул. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Полша.

КОНТАКТ С ПРОДАВАЧА

 1. Пощенски адрес: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Полша.
 2. Адрес на електронна поща: admin@brandshoes.eu
 3. Телефон: + 48793959223

Договорът за покупко-продажба се сключва на полски език, за срока и целта на продажбата.

Освен ако в договора не е предвидено друго, продавачът доставя стоките на купувача незабавно след сключването на договора за продажба.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Продавачът е длъжен да достави стоките без недостатъци, освен ако не е информирал потребителя за недостатъците на стоките преди сключването на договора за продажба.

В случай на дефект на стоката купувачът има възможност да предяви рекламация на дефектната стока въз основа на гаранцията, регламентирана от Закона за гражданския кодекс.

При упражняване на гаранцията Купувачът може, при условията и в сроковете, посочени в Гражданския кодекс:

 1. Подаване на декларация за намаление на цената
 2. В случай на съществен дефект да заявите, че се отказвате от договора.
 3. Искане за замяна на артикул с бездефектен артикул
 4. да поискате отстраняване на дефекта

Продавачът изисква рекламации по отношение на гаранцията по електронна поща, писмено или лично в магазина.

За да бъде разгледана рекламация, направена въз основа на гаранция, Потребителят е длъжен, ако е необходимо, за сметка на Продавача, да достави дефектните стоки на адреса на Магазина.

Продавачът препоръчва в жалбата да се включи следната информация: идентификационни данни на купувача, кратко описание на дефекта, времето, в което е установен дефектът, и искането на купувача за рекламация.

Всяка препоръка на Продавача, съдържаща се в настоящия документ, има по отношение на Потребителя само характер на необвързващо указание, което Потребителят може да използва или не. Неизползването на препоръките на Продавача от страна на Потребителя по никакъв начин не засяга правата на Потребителя и по-специално не засяга гаранционните права.

Продавачът ще отговори на жалбата в рамките на 14 дни.

ИЗВЪНСЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

В случай че процедурата за подаване на жалби не доведе до резултата, очакван от потребителя, той може да използва, наред с другото:

 • по правило безплатна медиация, провеждана от местно компетентния Инспекторат на търговската инспекция на провинцията, в който трябва да се подаде молба за медиация. Списъкът на инспекциите е достъпен на адрес: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • по правило безплатно съдействие от страна на компетентния постоянен арбитражен съд за защита на потребителите, действащ към провинциалната инспекция за търговска инспекция, до който следва да се подаде молба за разглеждане на делото пред арбитражния съд.
 • Списък на съдилищата е достъпен на адрес: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • безплатна помощ от общинския или областния омбудсман за защита на потребителите,
 • Онлайн платформата за ОРС е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В случай че е необходимо да предоставите лични данни за сключване на договор, ви информираме, че техен администратор ще бъде Продавачът и че обработката ще се извършва в съответствие с посочените по-долу принципи:

Цел на обработката:

В зависимост от това какво ще изберете, това може да бъде:

 • Сключване на договора за продажба
 • Директен маркетинг, различен от бюлетини

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В случай че е необходимо да предоставите лични данни за сключване на договор, ви информираме, че техен администратор ще бъде Продавачът и че обработката ще се извършва в съответствие с посочените по-долу принципи:

Цел на обработката:

В зависимост от това какво ще изберете, това може да бъде:

 • Сключване на договора за продажба
 • Директен маркетинг, различен от бюлетини

Основание за обработка:

 • Договорът за покупко-продажба или действията, предприети по ваше искане с цел сключването му (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО)
 • Законово задължение, което ни задължава, напр. във връзка със счетоводството (член 6, параграф 1, буква в) от РОДО)
 • Вашето съгласие, дадено в магазина (член 6, параграф 1, буква а) от РОДО)
 • Договорът за предоставяне на услуги или действията, предприети по ваше искане с цел сключването му (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО).

Нашият легитимен интерес да обработваме данните, за да установим, предявим или защитим евентуални искове (член 6, параграф 1, буква е) от РОДО).

Нашият легитимен интерес за извършване на директен маркетинг (член 6, параграф 1, буква е) от РОДО)

Предоставяне на данни:

Доброволно, но в някои случаи може да е необходимо за сключване на договор.

Ефект от непредоставянето на данни:

невъзможност за извършване на покупки в магазина

Възможност за оттегляне на съгласието:

по всяко време

Обработката на данни остава законна, докато не оттеглите съгласието си.

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА

Вашите данни ще бъдат обработвани от Продавача само докато той има правно основание за това, т.е. докато:

 • вече няма правно задължение да обработва вашите данни, или
 • възможността на страните да предявяват претенции, свързани с договор, сключен от магазина, се прекратява
 • да оттеглите съгласието си за обработване на вашите данни, ако то е било основание за такова обработване.
 • Вашето възражение срещу обработката на личните Ви данни - когато обработката се основава на легитимен интерес на администратора или когато данните се обработват за целите на директния маркетинг - е прието.

- в зависимост от това какво е приложимо във всеки отделен случай и какво ще се случи най-късно.

ВАШИТЕ ПРАВА

Освен това имате право да поискате:

 • достъп до вашите лични данни,
 • тяхното коригиране,
 • изтривания,
 • ограничаване на обработката,
 • да поискате прехвърляне на данни към друг администратор,

И още:

 • да възразите срещу обработката на данните си по всяко време:
 • по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (т.е. законни интереси, преследвани от администратора),
 • когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг.

Свържете се с Продавача, ако желаете да упражните правата си.

Ако смятате, че данните ви се обработват незаконосъобразно, можете да подадете жалба до надзорния орган.

ВЪНШНИ УСЛУГИ/ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

Използваме трети страни, на които могат да бъдат предадени вашите данни. По-долу е даден списък на възможните получатели на вашите данни:

 • доставчик на софтуера, необходим за управление на онлайн магазин.
 • лицето, което доставя стоките.
 • доставчик на плащания
 • счетоводна служба
 • Доставчик на хостинг
 • съответните публични органи, доколкото администраторът е длъжен да им предостави данните.
Артикулът е добавен в количката.
0 елементи -