Πληροφορίες για τους καταναλωτές

*φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί νόμιμη συναλλαγή με έμπορο η οποία δεν συνδέεται άμεσα με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα

ΠΩΛΗΤΗΣ

MARCIN ANDRZEJ USZAK, επιχειρηματίας που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την επωνυμία MARCIN USZAK, εγγεγραμμένος στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Πληροφοριών που τηρείται από το Υπουργείο Οικονομίας, NIP PL5992781700 , REGON no. 080064236, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Πολωνία.

ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΉ

 1. Ταχυδρομική διεύθυνση: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Πολωνία.
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: admin@brandshoes.eu
 3. Τηλέφωνο: + 48793959223

Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στην πολωνική γλώσσα, για τη διάρκεια και τον σκοπό της πώλησης.

Εκτός εάν η σύμβαση προβλέπει διαφορετικά, ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΕΣ

Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά χωρίς ελαττώματα - εκτός εάν ο Πωλητής έχει ενημερώσει τον Καταναλωτή για τα ελαττώματα των αγαθών πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Σε περίπτωση ελαττώματος των αγαθών, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα ελαττωματικά αγαθά βάσει της εγγύησης που ρυθμίζεται από τον νόμο του Αστικού Κώδικα.

Κατά την άσκηση της εγγύησης, ο Αγοραστής μπορεί, υπό τους όρους και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα:

 1. Υποβολή δήλωσης μείωσης τιμής
 2. Σε περίπτωση ουσιώδους ελαττώματος, δηλώστε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση.
 3. Ζητήστε την αντικατάσταση ενός προϊόντος με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα.
 4. Να απαιτήσει την αποκατάσταση του ελαττώματος

Ο Πωλητής ζητά παράπονα σχετικά με την εγγύηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφως ή αυτοπροσώπως στο Κατάστημα.

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια καταγγελία που γίνεται βάσει εγγύησης, ο Καταναλωτής υποχρεούται, εάν είναι απαραίτητο, με έξοδα του Πωλητή, να παραδώσει τα ελαττωματικά προϊόντα στη διεύθυνση του Καταστήματος.

Ο Πωλητής συνιστά να περιλαμβάνονται στην καταγγελία οι ακόλουθες πληροφορίες: τα στοιχεία αναγνώρισης του Αγοραστή, σύντομη περιγραφή του ελαττώματος, ο χρόνος διαπίστωσης του ελαττώματος και το αίτημα καταγγελίας του Αγοραστή.

Οποιαδήποτε σύσταση του Πωλητή που περιέχεται στο παρόν έχει, σε σχέση με τον Καταναλωτή, μόνο τον χαρακτήρα μη δεσμευτικής ένδειξης, την οποία ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να μην χρησιμοποιήσει. Η παράλειψη του Καταναλωτή να κάνει χρήση των συστάσεων του Πωλητή δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα του Καταναλωτή και ιδίως δεν επηρεάζει τα δικαιώματα εγγύησης.

Ο πωλητής θα απαντήσει στην καταγγελία εντός 14 ημερών.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΌΡΘΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που η διαδικασία καταγγελίας δεν φέρει το αποτέλεσμα που προσδοκά ο Καταναλωτής, ο Καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση, μεταξύ άλλων:

 • κατά κανόνα, δωρεάν διαμεσολάβηση από την κατά τόπους αρμόδια Επαρχιακή Επιθεώρηση Επιθεώρησης Εμπορίου, στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση διαμεσολάβησης. Ο κατάλογος των Επιθεωρήσεων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • κατά κανόνα, δωρεάν συνδρομή από το αρμόδιο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο καταναλωτών που λειτουργεί στην Επαρχιακή Επιθεώρηση Εμπορίου, στο οποίο πρέπει να υποβληθεί αίτηση για εξέταση της υπόθεσης ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου.
 • Κατάλογος των δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • δωρεάν βοήθεια από τον δημοτικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή καταναλωτή,
 • Διαδικτυακή πλατφόρμα ODR διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων για τη σύναψη σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι διαχειριστής τους θα είναι ο Πωλητής και ότι η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται παρακάτω:

Σκοπός της επεξεργασίας:

Ανάλογα με το τι θα αποφασίσετε, αυτό θα μπορούσε να είναι:

 • Σύναψη της σύμβασης πώλησης
 • Άμεσο μάρκετινγκ εκτός από τα ενημερωτικά δελτία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων για τη σύναψη σύμβασης, σας ενημερώνουμε ότι διαχειριστής τους θα είναι ο Πωλητής και ότι η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται παρακάτω:

Σκοπός της επεξεργασίας:

Ανάλογα με το τι θα αποφασίσετε, αυτό θα μπορούσε να είναι:

 • Σύναψη της σύμβασης πώλησης
 • Άμεσο μάρκετινγκ εκτός από τα ενημερωτικά δελτία

Βάση για την επεξεργασία:

 • τη σύμβαση πώλησης ή τις ενέργειες που έγιναν κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψή της (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) RODO)
 • Νομική υποχρέωση που μας επιβάλλεται, π.χ. σε σχέση με τη λογιστική (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) RODO)
 • Η συγκατάθεσή σας στο κατάστημα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του RODO)
 • Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή οι ενέργειες που γίνονται κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψή της (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) RODO)

Το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προκειμένου να θεμελιώσουμε, να διεκδικήσουμε ή να υπερασπιστούμε πιθανές αξιώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO)

Το έννομο συμφέρον μας για τη διενέργεια άμεσης εμπορικής προώθησης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO)

Παροχή δεδομένων:

Εθελοντική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Επίδραση της μη παροχής δεδομένων:

αδυναμία πραγματοποίησης αγορών στο κατάστημα

Δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

ανά πάσα στιγμή

Η επεξεργασία δεδομένων παραμένει νόμιμη μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Προμηθευτή μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχει νομική βάση για να το πράξει, δηλαδή μέχρι:

 • παύει να έχει νομική υποχρέωση να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ή
 • παύει η δυνατότητα των μερών να προβάλλουν αξιώσεις σχετικά με σύμβαση που έχει συναφθεί από το Κατάστημα
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, εάν αυτή αποτελούσε τη βάση για την εν λόγω επεξεργασία
 • η αντίρρησή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης - γίνεται δεκτή

- ανάλογα με το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση και τι θα συμβεί το αργότερο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • τη διόρθωσή τους,
 • διαγραφές,
 • περιορισμός της επεξεργασίας,
 • να ζητήσετε τη διαβίβαση δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

Και επίσης:

 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή:
 • για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας - κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του RODO (δηλαδή των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας),
 • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.

Επικοινωνήστε με τον Πωλητή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται παράνομα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ / ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Χρησιμοποιούμε τρίτους στους οποίους ενδέχεται να μεταφερθούν τα δεδομένα σας. Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των πιθανών αποδεκτών των δεδομένων σας:

 • πάροχος του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
 • η οντότητα που παραδίδει τα αγαθά
 • πάροχος πληρωμών
 • λογιστήριο
 • Πάροχος φιλοξενίας
 • τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, στο βαθμό που ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να θέσει τα δεδομένα στη διάθεσή τους
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
0 στοιχεία - $