Tarbijale suunatud teave

*füüsiline isik, kes teeb kauplejaga õigusliku tehingu, mis ei ole otseselt seotud tema kaubandus- või kutsetegevusega.

MÜÜJA

MARCIN ANDRZEJ USZAK, ettevõtja, kes tegutseb MARCIN USZAKi nime all, kantud majandusministri poolt peetavasse majandustegevuse ja teabe keskregistrisse, NIP PL5992781700 , REGON nr. 080064236, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Poola.

KONTAKT MÜÜJAGA

 1. Postiaadress: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Poola.
 2. E-posti aadress: admin@brandshoes.eu
 3. Telefon: + 48793959223

Müügileping sõlmitakse poola keeles, müügiperioodiks ja müügieesmärgiks.

Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, annab Müüja kauba Ostjale üle kohe pärast müügilepingu sõlmimist.

KAEBUSTE ESITAMISE TINGIMUSED

Müüja on kohustatud tarnima kauba ilma puudusteta - välja arvatud juhul, kui Müüja on teavitanud Tarbijat kauba puudustest enne müügilepingu sõlmimist.

Kauba puuduse korral on ostjal võimalus nõuda defektiga kaupa tsiviilseadustiku seadusega reguleeritud garantii alusel.

Garantii kasutamisel võib Ostja tsiviilseadustikus sätestatud tingimustel ja tähtaegade jooksul:

 1. Esitage hinnaalandusdeklaratsioon
 2. Olulise puuduse korral teatada lepingust taganemisest.
 3. Taotleda eseme asendamist defektivaba esemega.
 4. Nõuda puuduse kõrvaldamist

Müüja küsib garantii alusel kaebusi e-posti teel, kirjalikult või isiklikult kaupluses.

Garantii alusel esitatud reklamatsiooni menetlemiseks on tarbija kohustatud vajaduse korral Müüja kulul toimetama defektse kauba kaupluse aadressile.

Müüja soovitab lisada reklamatsioonile järgmised andmed: Ostja identifitseerimisandmed, puuduse lühikirjeldus, puuduse leidmise aeg ja Ostja reklamatsioonitaotlus.

Müüja poolt antud soovitused on tarbija suhtes üksnes mittesiduvate soovituste iseloomuga, mida tarbija võib kasutada või mitte kasutada. Kui tarbija ei kasuta Müüja soovitusi, ei mõjuta see mingil viisil tarbija õigusi ega eelkõige garantiiõigusi.

Müüja vastab kaebusele 14 päeva jooksul.

KOHTUVÄLISED KAEBUSTE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDITE ESITAMISE MENETLUSED

Kui kaebuse esitamise menetlus ei anna tarbija poolt oodatud tulemust, võib tarbija muu hulgas kasutada järgmisi võimalusi:

 • reeglina tasuta vahendamine, mida viib läbi kohalikult pädev provintsi kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kuhu tuleb esitada vahendustaotlus. Inspektsioonide nimekiri on kättesaadav aadressil: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • üldjuhul tasuta abi pädeva alalise tarbijakohtu poolt, mis tegutseb provintsi kaubandusinspektsiooni juures ja millele tuleb esitada taotlus asja arutamiseks vahekohtus.
 • Kohtute nimekiri on kättesaadav aadressil: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • tasuta abi omavalitsuse või piirkonna tarbijaombudsmanilt,
 • Online ODR-platvorm on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ISIKUANDMED JA ERAELU PUUTUMATUS

Juhul kui lepingu sõlmimiseks on vaja esitada isikuandmeid, teavitame teid, et nende halduriks on Müüja ja et töötlemine toimub vastavalt allpool toodud põhimõtetele:

Töötlemise eesmärk:

Sõltuvalt sellest, mille kasuks te otsustate, võib see olla:

 • Müügilepingu sõlmimine
 • Otseturundus, välja arvatud uudiskirjad

ISIKUANDMED JA ERAELU PUUTUMATUS

Juhul kui lepingu sõlmimiseks on vaja esitada isikuandmeid, teavitame teid, et nende halduriks on Müüja ja et töötlemine toimub vastavalt allpool toodud põhimõtetele:

Töötlemise eesmärk:

Sõltuvalt sellest, mille kasuks te otsustate, võib see olla:

 • Müügilepingu sõlmimine
 • Otseturundus, välja arvatud uudiskirjad

Töötlemise alus:

 • Müügileping või selle sõlmimiseks teie taotlusel võetud meetmed (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b).
 • Meile pandud õiguslik kohustus, nt seoses raamatupidamisega (RODO artikli 6 lõike 1 punkt c).
 • Teie poes antud nõusolek (RODO artikli 6 lõike 1 punkt a).
 • Teenuste osutamise leping või selle sõlmimiseks teie taotlusel võetud meetmed (RODO artikli 6 lõike 1 punkt b).

Meie õigustatud huvi andmete töötlemiseks, et luua, esitada või kaitsta võimalikke nõudeid (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).

Meie õigustatud huvi otseturunduse teostamiseks (RODO artikli 6 lõike 1 punkt f).

Andmete esitamine:

vabatahtlik, kuid mõnel juhul võib olla vajalik lepingu sõlmimiseks.

Andmete esitamata jätmise mõju:

suutmatus teha oste poes

Võimalus nõusolekut tagasi võtta:

igal ajal

Andmete töötlemine jääb seaduslikuks, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate.

TÖÖTLEMISPERIOOD

Müüja töötleb teie andmeid ainult seni, kuni tal on selleks õiguslik alus, st kuni:

 • tal ei ole enam õiguslikku kohustust teie andmeid töödelda või
 • lõpeb poolte võimalus esitada nõudeid, mis on seotud poe poolt sõlmitud lepinguga.
 • tühistada teie nõusolek teie andmete töötlemiseks, kui see oli töötlemise aluseks.
 • teie vastuväide teie isikuandmete töötlemisele - kui töötlemine põhines vastutava töötleja õigustatud huvil või kui andmeid töödeldi otseturunduse eesmärgil - võetakse vastu.

- sõltuvalt sellest, mis on antud juhul kohaldatav ja mis juhtub hiljemalt.p>

TEIE ÕIGUSED

Lisaks on teil õigus taotleda:

 • juurdepääs teie isikuandmetele,
 • nende parandamine,
 • kustutused,
 • töötlemise piirangud,
 • taotleda andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale,

Ja ka:

 • esitada igal ajal vastuväiteid teie andmete töötlemisele:
 • teie erilise olukorraga seotud põhjustel - teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu RODO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (st vastutava töötleja õigustatud huvid).
 • kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, niivõrd, kuivõrd töötlemine on seotud sellise otseturundusega.

Võtke ühendust müüjaga, kui soovite oma õigusi kasutada.

Kui te arvate, et teie andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

VÄLISTE TEENUSTE / ANDMETE SAAJAD

Me kasutame kolmandaid osapooli, kellele teie andmeid võidakse edastada. Allpool on esitatud loetelu teie andmete võimalikest vastuvõtjatest:

 • veebipoe pidamiseks vajaliku tarkvara pakkuja
 • üksus, kes tarnib kaupu
 • makseteenuse pakkuja
 • raamatupidamisbüro
 • Hosting teenusepakkuja
 • asjaomastele riigiasutustele niivõrd, kuivõrd administraator on kohustatud andmed neile kättesaadavaks tegema.
Objekt on lisatud ostukorvi.
0 esemed - $