Consumenteninformatie

*een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht met een handelaar die niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar handels- of beroepsactiviteit

VERKOOPMAN

MARCIN ANDRZEJ USZAK, ondernemer die een handelsactiviteit uitoefent onder de naam MARCIN USZAK, ingeschreven in het Centraal Register van Bedrijvigheid en Informatie bijgehouden door de Minister van Economische Zaken, NIP PL5992781700 , REGON nr. 080064236, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polen.

CONTACT MET DE VERKOPER

 1. Postadres: Marcin Uszak, Marcinkowskiego 10h/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Polen.
 2. E-mailadres: admin@brandshoes.eu
 3. Telefoon: + 48793959223

Het verkoopcontract wordt afgesloten in het Pools, voor de duur en het doel van de verkoop.

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, levert de Verkoper de goederen onmiddellijk na het sluiten van de koopovereenkomst aan de Koper.

VOORWAARDEN VOOR KLACHTEN

De Verkoper is verplicht om de goederen zonder gebreken te leveren - tenzij de Verkoper de Consument vóór het sluiten van de koopovereenkomst heeft geïnformeerd over de gebreken van de goederen.

In het geval van een defect aan de goederen, heeft de koper de mogelijkheid om de defecte goederen te claimen op basis van de garantie geregeld in de wet op het burgerlijk wetboek.

Bij het uitoefenen van de garantie kan de Koper, onder de voorwaarden en binnen de termijnen die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek:

 1. Een prijsverlagingsverklaring indienen
 2. In het geval van een materieel defect, verklaren dat u het contract herroept
 3. De vervanging van een artikel door een artikel zonder defect aanvragen
 4. Herstel van het defect eisen

De Verkoper vraagt om klachten op basis van de garantie per e-mail, schriftelijk of persoonlijk in de Winkel.

Om een klacht op basis van garantie in behandeling te kunnen nemen, is de Consument verplicht om, zo nodig op kosten van de Verkoper, de gebrekkige goederen af te leveren op het adres van de Winkel.

De Verkoper raadt aan om de volgende informatie in de klacht op te nemen: de identificatiegegevens van de Koper, een korte beschrijving van het defect, het tijdstip waarop het defect werd geconstateerd en het verzoek van de Koper om een klacht in te dienen.

Elke hierin opgenomen aanbeveling van de Verkoper heeft ten opzichte van de Consument slechts het karakter van een niet-bindende aanwijzing, waarvan de Consument al dan niet gebruik kan maken. Het feit dat de consument geen gebruik maakt van de aanbevelingen van de Verkoper, heeft geen enkele invloed op de rechten van de consument en in het bijzonder niet op de garantierechten.

De verkoper zal binnen 14 dagen reageren op de klacht.

BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN BEROEPSPROCEDURES

Indien de klachtenprocedure niet leidt tot het door de Consument verwachte resultaat, kan de Consument gebruik maken van onder andere:

 • in de regel gratis bemiddeling door de plaatselijk bevoegde provinciale inspectie van de handelsinspectie, waarbij men zich voor bemiddeling moet aanmelden. De lijst van inspectiediensten is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • in de regel gratis bijstand door het bevoegde permanente arbitragehof voor consumentenzaken dat werkzaam is bij de provinciale inspectie van de handelsinspectie en waarbij een verzoek om de zaak voor het arbitragehof in behandeling te nemen, moet worden ingediend.
 • Een lijst van rechtbanken is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • gratis hulp van de gemeentelijke of districtsombudsman voor consumenten,
 • Online ODR-platform beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

In het geval dat het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken om een contract af te sluiten, informeren wij u dat hun beheerder de Verkoper zal zijn en dat de verwerking zal plaatsvinden volgens de hieronder aangegeven principes:

Doel van de verwerking:

Afhankelijk van waar je voor kiest, kan dit zijn:

 • Sluiting van het verkoopcontract
 • Direct marketing anders dan nieuwsbrieven

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

In het geval dat het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken om een contract af te sluiten, informeren wij u dat hun beheerder de Verkoper zal zijn en dat de verwerking zal plaatsvinden volgens de hieronder aangegeven principes:

Doel van de verwerking:

Afhankelijk van waar je voor kiest, kan dit zijn:

 • Sluiting van het verkoopcontract
 • Direct marketing anders dan nieuwsbrieven

Grondslag voor verwerking:

 • De koopovereenkomst of handelingen die op uw verzoek zijn verricht om deze te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b) RODO)
 • Wettelijke verplichting die op ons rust, bijv. in verband met de boekhouding (artikel 6, lid 1, onder c) RODO)
 • Uw toestemming gegeven in de Shop (artikel 6, lid 1, onder a), van de RODO)
 • De overeenkomst voor de levering van diensten of handelingen die op uw verzoek zijn verricht om deze te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b) RODO)

Ons gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken om mogelijke claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)

Ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van direct marketing (artikel 6, lid 1, onder f) RODO)

Gegevens indienen:

Vrijwillig, maar in sommige gevallen noodzakelijk om een contract af te sluiten.

Effect van het niet verstrekken van gegevens:

onmogelijkheid om aankopen te doen in de Shop

Mogelijkheid om toestemming in te trekken:

te allen tijde

Gegevensverwerking blijft rechtmatig totdat u uw toestemming intrekt.

VERWERKINGSPERIODE

Uw gegevens worden alleen door de Verkoper verwerkt zolang de Verkoper een wettelijke basis heeft om dit te doen, d.w.z. tot:

 • het niet langer wettelijk verplicht is om uw gegevens te verwerken, of
 • de mogelijkheid voor de partijen om vorderingen in te stellen met betrekking tot een door de Shop gesloten overeenkomst, ophoudt te bestaan
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, als dit de basis was voor een dergelijke verwerking
 • uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens - wanneer de verwerking was gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of wanneer de gegevens werden verwerkt voor direct marketing - is geaccepteerd

- afhankelijk van wat in elk geval van toepassing is en wat er ten laatste zal gebeuren.

JE RECHTEN

Daarnaast hebt u het recht om te vragen:

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • hun rectificatie,
 • doorhalingen,
 • beperking van verwerking,
 • de overdracht van gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvragen,

En ook:

 • te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens:
 • om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie - tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de RODO (d.w.z. gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden nagestreefd),
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

Neem contact op met de Verkoper als u uw rechten wilt uitoefenen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

EXTERNE SERVICES / ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van derden aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven. Hieronder vindt u een lijst met mogelijke ontvangers van uw gegevens:

 • leverancier van de software die nodig is om een online winkel te runnen
 • de entiteit die de goederen levert
 • betalingsprovider
 • accountantskantoor
 • Hostingprovider
 • de relevante overheidsinstanties voor zover de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is de gegevens aan hen beschikbaar te stellen
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 artikelen - $